Textiles of Sri Lanka
 I Awaummah60, Mavady Road
Ninthavur 03
  
 H A Kariyappar46B, Mosque RoadKalmunaikudy 05
  
 H L A Raseed168 D, Akbar Village
Periyaneelavanai
  
 H L M Mubarak82, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 H M Makkeem46C, Main Street
Kalmunai
  
 H M Masthaque56 A, Central Road
Marathamunai 04
  
 H M Abdul Razak250, School Road
Periyaneelavanai
  
 H M M MusathikCentral Road
Maruthamunai 04
  
 H M Mohamed Musthafa56/11-B-1, Muslim Road
Pandiruppu
  
 H M Mohamed Sali45, Boundry Road
Marathamunai 01
  
 H T Jifry222A, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 H T Rinoose202A, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 I L Sulaimalbbai75B, Sahib Road
Kalmunaikudy
  
 I Ahemed Kabeer385/B, Magbooliya Road
Maruthmunai
  
 E M Badurdeen502 C, Masoormoulana Road
Maruthamunai
  
 I IbralabhaiAl-manar Road
Maruthamunai 01
  
 I Raseena309, Weaving Centre Road
Kalmunai 01
  
 I Raviyathulathaviya212, Rahumaniyapuram
Ninthavur 06
  
 I L Abulkalam72, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 I L ArifaCemetry Road
Kalmunai 02
  
 I L Hussain145 A, Mavady Road
Periyaneelavanai
  
 I L Liyavudeen167B, Library Road
Maruthmunai
  
 I L Meeramohideen317, Makkamady Road
Maruthmunai
  
 I L SajithaMain Street
Kalmunai 01
  
 I L SamaamaMain Street
Kalmunai 01
  
 I L Siththi Jezima363, Makkamady Road
Marathamunai 03
  
 A Abdulhassan136 V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 H. M. Abdul Gunny302, Makkamady Road
Marathamunai 03
  
 Aliyar SaburdeenMuslim Vidyalaya Road
Periyaneelawanai
  
 A R Insulsubariya233, Muslim Tamil Div.
Periyaneelavanai
  
 A R Rafiudeen110 A, G.M.M. School Road
Kalmunai
  
 A R A Rasheed5529, Rasheed Yarn Centre
Marathamunai
  
 A R Abdul Razik46/2, S M Road
Marathamunai
  
 A R M Casim442, Main Street
Sainthamaruthu
  
 A S Subaitha Ummah284, Pakiyathusaliha Road
Periyaneelavanai
  
 A Saizul Abdeen255, Dykee Road
Kalmunai 07
  
 A Umar Haththa42, S.M. Road
Maruthamunai 01
  
 Abdul Hameed Abdu ZatharThazim Harware
Marathamunai
  
 Abdul Hameed Rafeik227/C, Haniffa Road
Kalmunai
  
 Abdul Rasak Mohamed Rabiuthin110, Pulawar, Mani
Periya Kalmunai
Marathamunai
  
 Adum Bawa Meera Mohidee117, Akbar Mosque road
Periya Kalmunai
  
 G A KariapparFowzia Mannis
Kalmunaikudy 09
  
 Aliyar Nallammah296, Haniffa Road
Kalmunai 05
  
 F M Nufais48C/1, Al-Manar Road
Maruthmunai
  
 Alyar Habibulla149 A, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 Arumuham Ladchumi29, House Scheme
Pandiruppu
  
 B ArokiyarasaArulanander Road
Periya Kallar
  
 C ChithraKanthasamikovil Road
Karaitivu 11
  
 C PathmasulosanaKaradithodam
Karaitivu 12
  
 C RajaswamyThashar Road
Karaitivu 08
  
 C A Cadermeera250, Muslim School Road
Periyaneelavanai
  
 C B Razina Beebi49, Poomarathadi Road
Kalmunai
  
 C B Raseena Bibie49, North Street
Naipattimunai
  
 Choice Palayakat Industry482, Zam Zam Road
Marathamunai 03
  
 E L Mohamed Asnar239, Immam, Kasavi Road
Marathamunai
  
 I L Umarlabbai376A, Makbooliya Road
Maruthmunai 06
  
 Ahmod Lebbey Abdul RazamSchool Road
Marathamunai
  
 M Fairusa387/A, 3rd Cross Street
Ninthavur 04
  
 K ThaivanayagiNadarajenanthe Road
Karaitivu 02
  
 K YogaswaryKaradithodam
Karaitivu 12
  
 K B Sahumeera5572/A, Beach Road
Maruthamunai
  
 K Kuddy Pakiyaraja2A, Central Road
Periyaneelavanai
  
 K L Badurunnisa33, Main Street
Kalmunai 01
  
 K M Mahroof329, Pakiyathusaliha Road
Periyaneelavanai
  
 K M Sareef108 A, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 K M Shariff138, Pakkiyatissarihath Road
Kalmunai
  
 K M M IbrahimMal Haril Hairath Raod
Ariyampath 10
  
 Kantha Nadarasa75, Old Co-op. Road
Periyaneelavanai
  
 L L Sthy Najeema382A, Buhari Road
Ninthavur 04
  
 I L Siththi MajithaNorth Drainage Road
Kalmunai 02
  
 M AthamlebbeKalimath Villa
Ninthavur 12
  
 K ManonmanyNadarajenanthe Road
Karaitivu 02
  
 M Hassali238, Hassali Road
Maruthmunai 3
  
 M IrasakumaryBeach Road
Karaitivu 09
  
 M Katheeja370, Buhari Road
Ninthavur 06
  
 M Kulanthaiummah601 A, Guard Road
Ninthavur 03
  
 M MangayatkarasuKanthasamikovil Road
Karaitivu
  
 M Mariamkandu171, Mustapapuram
Ninthavur 07
  
 M NesamalarVipulananda Road
Karaitivu 01
  
 M Salma408, Ameer Meeha Road
Ninthavur 04
  
 M Savoora565A, Green Tailer Taika Road
Ninthavur 04
  
 M Sithysalha378A, Buhari Road
Ninthavur 04
  
 M Usain165/6, Mathavan Road
Kalmunai 03
  
 M Sithy Najeema239 B/1, Central Road
Ninthavur 04
  
 M AmajeedKadakaripalli Road
Kalmunai
  
 I L Mohamed Jaleel113, G.M.M. School Road
Periyaneelavanai
  
 I L Zainambu200, Jaya Road
Maruthamunai 05
  
 I L M Asanar239, Hassali Road
Kalmunai
  
 I L M Ibrahim132, Boundary Road
Periyaneelavanai
  
 I L M Ismayeel266D, Hanifa Road
Kalmunai 07
  
 I L M Junaid146/b, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 I L M Moosa58, Akbar Mosque Road
Marathamunai 1
  
 I L M Saheed135, Akbar Village
Periyaneelavanai
  
 I L M Saiambu150 H/10B/2, Akbar Village
Periyaneelavanai
  
 I L M Siddeeque552/1, Hijra Road
Maruthamunai 03
  
 I L M Yoosoof557/V/2, Zam Zam Road
Marathamunai 03
  
 I L Meera MohideenEkodian Textile Mill
Marathamunai 03
  
 I L Mohamed Asanar239, Hassli Road
Periyaneelavanai
  
 K SivasothiBeach Road
Karaitivu 08
  
 I L Mohamed Jaleel113, Zerifdin Vidyalaya Road
Marathamunai 02
  
 K SanthirakalaKaradithodam
Karaitivu 12
  
 I L Siththy Habila286, Makkamady Road
Marathamunai
  
 I M Ismounavas355, T/2A, Hajiyar Road
Marathamunai
  
 I M Marsook167/C/3, Al Manar Road
Marathamunai 02
  
 I Mohamed Ameer203, Hijra Road
Marathamunai
  
 I S Hinaya500, Zam Zam Road
Marathamunai 03
  
 I T Sulaimalebbai282A, Hanifa Road
Kalmunai 07
  
 I T Anveer Ashar61 C 5/1, Star Road
Periyaneelavanai
  
 Ibralebbe Mohamed Hussain360, pakiya School
Periya Kalmunai
Periya Kalmunai 03
  
 J Awah Ummah374A, Buhari Road
Ninthavur 04
  
 J M Riyas254, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 K GaneshvaryKanthasamikovil Road
Karaitivu 11
  
 A Mohideen Bawa138, Library Road
Maruthamunai 02
  
 I L Mohamed Faruk548, Zam Zam Road
Marathamunai 32314
  
 A H Mahmoon127, Boundary Road
Maruthamunai 01
  
 A B Nasar37, School Road
Periyaneelavanai
  
 A B Raseek279, Pakiyathussaliha Road
Periyaneelavanai
  
 A B Sainulabdeen225, Thaika Road
Kalmunaikudy 05
  
 A B Sainulabdeen227, Hanifa Road
Kalmunaikudy 06
  
 A B Uthumanachi61, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 A B M Aboobakkar250A, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 A B M Husain136, Tharavaikovil Road
Kalmunaikudy 06
  
 A B M Ibrahim62B, Mosque Road
Kalmunaikudy 09
  
 A B M Nakeep143 B/2, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 A C Sainudeen56/44, Hajiyr Road
Kalmunai
  
 A C M Mubarak146, Public Library Road
Maruthamunai 02
  
 A R Bathriya5/89, Savalakadai
Kalmunai
  
 A C S M Naijam122, Akbar Town
Kalmunai 02
  
 A B Anver220 C, Sams Central College Road
Maruthamunai
  
 A H Rafeek227C, Hanifa Road
Kalmunai 07
  
 A H A Gafoor167, Al-Manar Road
Maruthmunai
  
 A H A Kareem339, Akbar Road, MD-1
Periyaneelavanai
  
 A H M Nasir222, Vammiyady Road
Periyaneelavanai
  
 A H M Sulthan70, S.M. Road
Maruthamunai 01
  
 A H Siththi Rasika110 A, G.M.M. School Road
Periyaneelavanai
  
 A J A H Jawsy368, Hanifa Road
Kalmunaikudy
  
 A K Fousu Ameen56/18B, Hajiyar Road
Pandiruppu 01
  
 A Katheeja Beebi91, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 A L Alavudeen523, Zam Zam Road
Maruthamunai 03
  
 A L Arifa Umma227, Sahibu Road
Kalmunai 06
  
 A L Cader Mohideen48B, Zam Zam Road
Maruthmunai
  
 A C M Seyunoodeen55/44, Hajiyar Road
Pandirippu 01
  
 A Sithy392 4/1, Hospital Road
Ninthavur 04
  
 A Abdulkareem345/B, Hanifa Road
Kalmunai 07
  
 A Aliyar187, Akber Village
Kalmunai
  
 A Amsha223B, Hospital Road
Ninthavur
  
 A Awaummah601A, Guard Road
Ninthavur 03
  
 A Jasmin119, Manzil Habsa
Kalmunai 04
  
 A Mohideen Bawa138, Library Road
Maruthmunai 03
  
 A Najeema334, Ameer Mesha Road
Ninthavur 04
  
 A Nallamma296B, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 A Noorumohamed150 H/32A, School Road
Periyaneelavanai
  
 A Pahurdeen375, Muslim Deivision 1
Periyaneelavanai
  
 A Paththumuththu202A, Sahib Road
Kalmunaikudy 06
  
 A Ramisha412, H M Road
Ninthavur 18
  
 A B Mumthaj354 C, Sams Central College Road
Maruthamunai
  
 A Sithiummah379A, Buhary Road
Ninthavur 04
  
 A B Ibrahim490, Zamzam Road
Marathamunai
  
 A A Hameed106, Sahibu Road
Kalmunai 05
  
 A A Kabeer150 A, Boundery Road
Periyaneelavanai
  
 A A Majeed142 A. Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 A A Majeed45, Boundry Road
Maruthmunai 01
  
 A A Rahman245C, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 A A Salam149A/1, Pakiyathusaliha Road
Periyaneelavanai
  
 A Abdul Azees48, S.M. Road
Maruthamunai 01
  
 A Abdul Hameed99, C.D.C. Road
Kalmunai
  
 A Abdul Raheem524, Zam Zam Road
Maruthamunai 03
  
 A Abdul Wary149, Akbar Village
Periyaneelavanai
  
 A Anita Ummah390, Bokady Road
Neelawanni
  
 A L Marimbeevi137, Cassim Road
Kalmunai 02
  
 A Sainulabdeen255, Thaika Road
Kalmunaikudy 05
  
 A M Silayath242, Mawdy Road
Periyaneelavanai 03
  
 A L Hayarunnisa35, Star Road
Periyaneelavanai
  
 A M Hanifa150A, Library Road
Maruthmunai
  
 A M Hussain45 B, Mouzoor
Marathamunai 04
  
 A M Ibrahim21, Boundary Road
Maruthamunai 01
  
 A M IbrahimLibrary Road
Maruthamunai
  
 A M Ismayeel411, Pakiyathussaliha Road
Periyaneelavanai
  
 A M KoodisvaryMariyamman Kovil Road
Pandiruppu
  
 A M Mahroof327, Makkamady Road
Maruthmunai 3
  
 A M Nawas326, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 A M Saburudeen236, GMMS. Road
Kalmunai
  
 A M Sainudeen88 B, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 A M Salahudeen55/3/B, Hajiyar Road
Kalmunai 01
  
 A M Buhary16A/1, Main Street
Maruthamunai 04
  
 A M Salihu75/5, Maraikar Road
Maruthamunai 04
  
 A M Aliyar150, Main Street
Marathamunai
  
 A M Siththeeque202, Akbar Road
Maruthamunai 01
  
 A M Thaha Naleem331, Thaika Road
Kalmunai 05
  
 A M ThoufeedImmam Hassali Road
Periyaneelavanai
  
 A M Ummusalma210, Akbar Mosque Road
Periyaneelavanai
  
 A M M Ameer557 A, Central Road
Marathamunai
  
 A M M Farook8, Hassali Road
Periyaneelavanai
  
 A M M Hussain282, Pakiyathussaliha Road
Periyaneelavanai
  
 A M M Jaleel148, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 A M S Palayakat Industry55/3B, Hajiar Road
Pandirippu 01
  
 A M Thatha Naleem331, Dykae Road
Kalmunai
  
 A Mohamed Thamby520 B, Centre Road
Maruthamunai 03
  
 M A Hasan185, Hijra Road
Maruthmunai 03
  
 A M Salih261, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 A L Abdul Gany132, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 A R Abulhasan144/1, Main Street
Maruthmunai 04
  
 A L Nainamohammad550A, Makkamady Road
Maruthmunai 03
  
 A L Sainambu125, Hanfa Road
Kalmunai 06
  
 A L Sinththy Salma227, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 A L ThawoodMain Street
Kalmunaikudy 07
  
 A L Uthumalabbai396B, Sailan Road
Kalmunaikudy
  
 A L A Azees139, Sahibu Road
Kalmunaikudy
  
 A L A Raheem13, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 A L A Rasak108, School road
Periyaneelavanai
  
 A L A Rasak227, Hanifa Road
Kalmunaikudy 06
  
 A L A Saifudeen9A, Sahibu Road
Kalmunaikudy 05
  
 A L A M Abdulla182, Hijra Road
Marathamunai 03
  
 A M Casim124 A, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 A L Abdul Cader280, Pakiyathussaliha Road
Periyaneelavanai
  
 A L Kamarudeen135 A/5, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 A L Abdul HameedAkber Road, MD-1
Periyaneelavanai
  
 A L Iyoob Kamal214, Beach Road
Maruthamunai 01
  
 A L M AliyarMavad Road, MD-1
Periyaneelavanai
  
 A L M Bazeer228, Hassaly Road
Periyaneelavanai
  
 A L M Ibrahim247, Muslim School Road
Periyaneelavanai
  
 A L M Musammil327/D/1, Makkamady Road
Maruthmunai
  
 A L M Muzamil327/D/1, Makamady Road
Marathamunai 03
  
 A L M Nizam352, Thaika Road
Kalmunaikudy 07
  
 A L M Sareef170/2, Hanifa Road
Kalmunai 06
  
 A L M A Majeed232, Hassli Road
Kalmuna
  
 A L Naina Mohmed550 A, Makamady Road
Marathamunai 03
  
 A M Abdul Gani302, Makkamady Road
Maruthmunai
  
 A L A M Abdulla225, Hijra Road
Maruthmunai 03
  
 S L Zauil Abdeen256/C, Haniffa Road
Kalmunaikudy 07
  
 S I Athambawa83 A, North Road
Periyaneelavanai
  
 S I Athembawa82 A, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 S Kalimath Ummah100D/3, Central Road
Ninthavur
  
 S L Ibralebbe475 A, Mashoor Moulana Road
Marathamunai
  
 S L Raseed324, Makkamady Road
Maruthmunai 03
  
 S L Abdul Kareem76, S.M. Road
Marathamunai
  
 S L Abdul Samad544/1, Zam Zam Road
Maruthamunai 03
  
 S L M Ibrahim296A, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 S L M Mashoor295, makkamady Road
Marathamunai 03
  
 S L M Sulthan204, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 S L M A AzeesHospital Road
Periyaneelavanai
  
 N M Abdul Azeez544, Zamzon Road
Marathamunai 03
  
 S L Pakeer Mohideen84, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 S Fousul Kareem55/3F/4, Hajiyar Road
Pandirippu 01
  
 S M Ayeesa61 A, S.M. Road
Maruthamunai 01
  
 S M Badurdeen206, Casim Road
Kalmunaikudy 11
  
 S M Hohideen361/C, Hajiyar Road
Marathamunai
  
 S M Mansoor365/B, Thaika Road
Kalmunaikudy 07
  
 S M Mohideen Bawa361e, Hajiyar Road
Maruthmunai
  
 S M Rahumathumma40A, Mosque Public Road
Kalmunaikudy 09
  
 S M Sahabdeen308/1, Makkamady Road
Maruthmunai
  
 S M Sameem295/A, Makkamady Road
Marathamunai 03
  
 S M Sameena66 A, S.M. Road
Maruthamunai 01
  
 S M Subair266C, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 S M Abdul Kareemaummah148/1, Moulana Road
Ninthavur 05
  
 S M Abdul Saleem275, Pakiyathussaliha Road
Periyaneelavanai
  
 S L Meera Lebbe208, Alhamra School Lane
Marathamunai
  
 S Amanulla(135A/7)133, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 M A Abdul Raheem347, Makkamady Road
Maruthmunai
  
 Noor Mohamed AliyarG.M.M. School Lane
Periya Kalmunai 02
  
 P NesamalarIramakrishna Boys School Road
Karaitivu 01
  
 P Sulaimalabbai77 D, Al Hambra Road
Maruthamunai 04
  
 P VasantharaniVeerapaththirakovil Road
Karaitivu
  
 P I Ibralebbai166, Al-Manar Road
Maruthmunai
  
 P M Haneefa195/D, Beach Road
Kalmunaikudy 07
  
 P M M Samsudeen192, Muslim Division
Periyaneelavanai
  
 P S Kabeer446/1, Dykae Road
Kalmunai 08
  
 P S Kabeer446/1, Thaika Road
Kalmunai 09
  
 P T Hazitha Umma355J/3, Makboolia Road
Maruthmunai 06
  
 P T Katheeja Umma249C, Mosque Road
Kalmunaikudy 09
  
 S H Sainambu56, Sahibu Road
Kalmunaikudy
  
 P T Sukima Lebbe77 D, Al Hamra Road
Marathamunai 04
  
 S H Lyoobkhan229, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 S Inulsafeena407, Chemedry Road
Kalmunai
  
 S Kulanthi Umma351 A, Weaving Centre Road
Kalmunai 02
  
 S NagoormeeraMavady Road, MD-1
Periyaneelavanai
  
 S Rahumathullah227, Muslim Tamil Div.
Periyaneelavanai
  
 S Ubaithussathar43, Akbar Village
Periyaneelavanai
  
 S A Majeed77 B, Marikkar Road
Marathamunai 04
  
 S A C Abdul Nasar147, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 S A H Sulthan Ibrahim131, V C Road
Periyaneelavanai
  
 S A S Kadar392, Kasali Road
Periyaneelamunai 02
  
 S Abdul Ganni404, Muslim Cemetry Road
Periyaneelavanai
  
 S Abdul Wathooth258, Hassaly Road
Periyaneelavanai
  
 S Majina Umma5/87, Savalakadai
Kalmunai
  
 P T A AzeesMathrasa Road
Kalmunaikudy 01
  
 Y B Saleem138, Hassali Road
Periyaneelavanai
  
 S M M Ameer59, Marikar Road
Marathamunai
  
 U L M Hithayathulla200, Almanar Road
Marathamunai
  
 U L M Husain203A/1, Tharavai Road
Kalmunaikudy 01
  
 U L M Saleem228B, Sailan Road
Kalmunaikudy
  
 U L M Smail489, Zam Zam Road
Marathamunai 03
  
 U L M M Jameel Lucky Lanka Weaving Centre
Maruthmunai 3
  
 U L S Hameed85, Sailan Road
Kalmunaikudy
  
 U M JameelLuckey Lanka H.L Industries
Central Road
Marathamunai
  
 V SeenippillaiKaradithodam
Karaitivu 12
  
 V L Balkees142/A, Mawady Road
Marathamunai
  
 Vannamani Sarasvaty48 E, Mahalingam Road
Periyaneelavanai
  
 Visrul Wajitha199, Al-Manar Road
Maruthamunai 05
  
 U L M Hanifa418, Thaika Road
Kalmunai 05
  
 Y A Jabbar224, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 U L M Hanifa257, Thaika Road
Kalmunaikudy 06
  
 Y L Faleela UmmaNorth Drainage Road
Kalmunai 02
  
 Y L Ibralebbe140, Almanar Road
Marathamunai 02
  
 Y L Ibralebbe140, Almanar Road
Marathamunai 02
  
 Y L Sawtha298, Akber Mosque Road
Periyaneelavanai
  
 Y L Subaitha Naachy120, Akkarai Road
Kalmunai 04
  
 Y L A Rassak300, Hijra Road
Maruthmunai 03
  
 Y L Achchi Mohamed127 A, Pakiyathussalitha Road
Periyaneelavanai
  
 Y L M Ismail168 A, Hijra Road
Marathamunai
  
 Y L Sulaiha Umma70, S.M. Road
Marathamunai
  
 Y M RiyasHatheeja Mahal
Periyaneelavanai
  
 Y M Sareefdeen52B, Al-Manar Road
Maruthmunai 02
  
 Zain Mohamed Bazeer133 A, Zailan Road
Kalmunai
  
 Y Ameer489, Mosque Road
Kalmunaikudy 09
  
 T Thiruchelvam92 A, Centrel Road
Periyaneelavanai
  
 N M Pazeer225, Al-Manar Road
Maruthamunai 01
  
 S S Abdul Cadar392, Kasali Road
Periyaneelavanai
  
 S T ThavathasanCentral College Road
Periya Kallar
  
 S Tharmatha VaniMaha Viddiyalayam Road
Pandiruppu
  
 Sahul Hameed149 B, Library Road
Maruthamunai 02
  
 Sahul Hameed Sulaima Lebbe55 B, Sahiba Road
Kalmunaikudy 05
  
 Samsudeen Ibrahim19, Boundary Road
Maruthamunai 01
  
 Sithi Rabeeka113, Zeriffidin Vid. Road
Kalmunai
  
 Sivaguru Raja LachmyMariyamman Kovil Road
Pandiruppu
  
 Snathamby VijayaOld Co-operative Road
Periyaneelavanai
  
 Sulaima Lebbe Mohamed Ibrahim296 A, Haniffa Road
Kalmunai 05
  
 T Jeevarathnam94T/2, Narayanan Road
Periyaneelavanai
  
 U L M Hithayathula200, Al-Manar Road
Maruthamunai 01
  
 T SanthirakalaKaradithodam
Karaitivu 12
  
 S M M Farees249A, Mosque Road
Kalmunaikudy 09
  
 T L A Najeem113 B, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 U Hatheejanachchy182A, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 U KarunavathyKaraitivu 12
  
 U A Hameed249/1, Mosque Lan
Kalmunaikudy 09
  
 U Abdul Majeed181, Sahibu Road
Kalmunaikudy 05
  
 U I Kathiya Ummah200, 3rd Cross Street
Ninthavur 07
  
 U L Ayisaummah411/2, Alhaj Mesha Road
Ninthavur 04
  
 U L Rahuma 7, Old Post Office Road
Kalmunai 02
  
 U L Raseetha417, H M Road
Ninthavur 18
  
 U L Umarulbhai315, Hospital Road
Periyaneelavanai
  
 U L Abdu Raheem122 A, Boundery Road
Periyaneelavanai
  
 U L Abdul SalamBoundery Road, MD-1
Periyaneelavanai
  
 T RisufamalarVishnu Kovil Road
Karaitivu 10
  
 M I Samilthumma169/A/4, Mathavan Road
Kalmunai 03
  
 M H M Ameen68 A, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 M H M Mansoor104, Sahibu Road
Kalmunai 05
  
 M H M Mohaideen59 A, Marikkat Road
Marathamunai 04
  
 M H M Rafeek48A/1, Maraikar Road
Maruthamunai 04
  
 M H M Thoufeek148, Pakiyathussaliha Road
Kalmunai
  
 M Hilru Mohamed5, Main Street
Pandirippu
  
 M I Aboobacker187, Casim Road
Kalmunaikudy 11
  
 M I Athambawa119, Hanifa Road
Kalmunai 04
  
 M I BalkeesUniversity Road
Kalmunai 01
  
 M I Faththu Muththu40B, Sahibu Road
Kalmunai 05
  
 M I Jinna254, Hanifa Road
Kalmunaikudy 06
  
 N M M Aliyar114, G.M.M. School Road
Periyaneelavanai
  
 M I Razak135 A/4/2, G.M.M School Road
Marathamunai 02
  
 M H Lahira Beevi305 T, Weaving Centre Road
Kalmunai 02
  
 M I Samsudeen359, Makbooliya Road
Maruthmunai 06
  
 M I Thasleema6/18, sory Kalmunai
Sammanthurai
  
 M I Uthumalabbai93, Aliyar Road
Kalmunaikudy 06
  
 M I A Raheem107, G.M.M. Road
Periyaneelavanai
  
 M I A Rawf298, Makkamady Road
Maruthmunai
  
 M I M Hussain405, Mosque Road
Kalmunai 05
  
 M I M Meerasahib202 A, Hassali Road
Periyaneelavanai
  
 M I M Usain198A, Hanifa Road
Kalmunai 03
  
 M I M A Cader225 A, Library Road
Maruthamunai 03
  
 M I M J Ibrahim191, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 M I S Jameela304A, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 M I Uhathul Fareetha112B/2, Muslim School Road
Periyaneelavanai
  
 M I Lathipa99A, Hospital road
Ninthavur
  
 M B Jamaldeen139, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 Zamam brothers118, Library Road
Marathamunai
  
 M A Hiloor Mohamed5, Main Street
Kalmunai 01
  
 M A Majeed90, S.M. Road
Maruthamunai 02
  
 M A Naska101 A/2A, Hassali Road
Periyaneelavanai
  
 M A Abdul Hasan185, Hijra Road
Maruthamunai 03
  
 M A Abdul Raheem538, Zam Zam Road
Maruthamunai 03
  
 M A Fathima Faslona252, Main Street
Maruthamunai 03
  
 M A M Nihmath191, Sahibu Road
Kalmunaikudy 05
  
 M A M Hazanul Manas44/1, Muslim Vid Road
Pandirippu 01
  
 M A Mohamed Zahafar55/3, Hajiyar Road
Pandirippu 01
  
 M A Sulaima Lebbe261, New Road
Kalmunai 04
  
 M Asia Ummah226, Guard Road
Ninthavur 02
  
 M H A Rahuman436/2, Mosque Road
Kalmunai 05
  
 M B Jafeena361e, Hajiyar Road
Maruthmunai
  
 M H A Manaf41, S.M. Road
Maruthamunai 01
  
 M B Jareena56/36/e/1, Al Minan Road
Kalmunai
  
 M B Kuraisa Beebi191, Sahibu Road
Kalmunaikudy 05
  
 M B M Hasan190, Sahib Road
Kalmunai 06
  
 M B M SaheedV.E. 120B, S.S. Road
Maruthmunai
  
 M B M Saleem362, Pakiyathussliha Road
Periyaneelavanai
  
 M C A Hameed311 A/1, Makkamady Road
Marathamunai 03
  
 M C A Manaf48/D/2, Al-Manar Road
Maruthmunai
  
 M C M Ismayeel328, Hanifa Road
Kalmunaikudy 07
  
 M C Sahul Hameed Brod.144, Play Ground Road
Marathamunai 01
  
 M H Habeb Mohamed15A, Town Hall Road
Kalmunai 07
  
 M H Haneefa41/A, Beach Road
Kalmunai 05
  
 M L Alavudeen140, G.M.M. Road
Periyaneelavanai
  
 M B Aliyar93 A, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 M T Nasrudeen154A, Al-Manar Road
Maruthmunai 02
  
 M K M Razeek112, G.M.M. School Road
Periyaneelavanai
  
 M S Athambawa162/2, Mathavan Road
Kalmunai 03
  
 M S Meeramohideen165, Akber Road
Kalmunai 01
  
 M S Rahmuthulla274A, Thaika Road
Kalmunai
  
 M S Sahabdeen532, Mowzoor Mowlana Road
Marathamunai 03
  
 M S Umaraly59 A/1, Marikkar Road
Marathamunai
  
 M S A Majeed37A, Kadatkaraipalli Road
Kalmunai 03
  
 M S Abdul HathyMaruthamunai
  
 M S Abdul Rahim538, Zam Zam Lane
Marathamunai 03
  
 M S M Aliyar149, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 M S M Nazeer142 A, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 M S S Ibraheem62A, Sahibu Road
Kalmunai 05
  
 M P M Hilme548, Zamzom Road
Marathamunai 03
  
 M Siththi Rafeeka251, Muslim School Road
Periyaneelavanai
  
 M M S Fatheela213, Post Office Road
Kalmunai 01
  
 M T Ali Akbar64, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 M T M Haneefa65, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 M T U Rifaya226, Hanifa Road
Kalmunai 05
  
 M Y M Ameer490 A, Mosque Road
Kalmunaikudy 05
  
 Maharoof Noorom Jan310/P, Makpuriya Road
Marathamunai
  
 Mohamed Aboobucker35, Hajiyar road
Pandirippu 01
  
 Mohamed Ansar94, Al-Manar Road
Maruthamunai 02
  
 Mohamed Raseek442/B, P P Road
Kalmunai 04
  
 Mohamed Aliyar Abul Hassan185, Hijra Road
Marathamunai
  
 N A Gafoor473A/1, Mosque Road
Kalmunaikudy 08
  
 N L Asarabeevi135 A/5/2A, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 N M Athambawa369, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 M S Siththy Safeena243, School Road
Periyaneelavanai
  
 M L Asiya Ummah557 T, Beach Road
Maruthamunai 01
  
 M A Hameeth455B, Thaika Road
Kalmunaikudy 05
  
 M L Alavudeen129 A, Mawady Road
Periyaneelavanai
  
 M L AmraHospital Road
Kalmunai 02
  
 M L FaleelaMathrasa Road
Kalmunai 01
  
 M L Mariyang KanduMain Street
Kalmunai 01
  
 M L Nooru JahanMain Street
Kalmunai 01
  
 M L Riswana13, Main Street
Kalmunai 01
  
 M L Sainambu122A, Oluvil
Kalmunai
  
 M L SawthaAkkarai
Kalmunai 04
  
 M L Sawtha UmmaMathrasa Road
Kalmunai 01
  
 M L Subaitha UmmaCassim Road
Kalmunai 02
  
 M L Sulaimalebbai304A, Sahibu Road
Kalmunaikudy 06
  
 M S Alavudeen316, Hospital Road
Periyaneelavanai
  
 M L Abdul Hasan361, Pakiyathussliha Road
Periyaneelavanai
  
 M K M Thalir355A/3, Shums Central College Road
Marathamunai 03
  
 M L F Farsana120, Akkarai Road
Kalmunai 04
  
 M L M AboobakkarMuneeras, S M Road
Maruthmunai 01
  
 M L M Aliyar557/G/4/1, S. M. Road
Maruthmunai 01
  
 M M Badurdeen6, Muslim Cemetry Road
Periyaneelavanai
  
 M M Hussain298 A, Old Registar Road
Naipattimunai
  
 M M Ibraheem292A, Mosque Road
Kalmunaikudy 05
  
 M M Manafdeen49C/4, V.C. Road
Periyaneelavanai
  
 M M Usain298 A, Register Road
Kalmunai
  
 M M A Hasan260, Mosque Road
Kalmunaikudy 09
  
 M M Ahamed Labai107/A, Mavady Road
Periyaneelavanai
  
 M M M Ibrahim392A, Mosque Road
Kalmunai 05
  
 M M M A Careem398, Sailan Road
Kalmunaikudy 03
  
 M L A Samed234, Sam Centre College Road
Maruthamunai