Ritual Masks of Papier Mache
 Surya Bhagwan ShakyaNakabahil
Lalitpur 16
Tel: 977-1-534195, 534744
Paper masks.